Polityka plików Prywatności i Cookie

Polityka prywatności

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Pliki "cookies"

VI. Postanowienia końcowe

VII. Jak wyłączyć pliki "cookies" w wybranych przeglądarkach

VIII. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

IX. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

X. Czy przekazujemy dane innym podmiotom ?


I. Postanowienia ogólne

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Rozporządzenie to będzie miało wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, między innymi usługi serwisu informacyjno-ogłoszeniowego portalik24.pl

Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.portalik24.pl jest firma IT-MEDIAX wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności   oraz adres do doręczeń: ul. Spółdzielcza 10, 58-506 Jelenia Góra, NIP:6111714800, REGON: 020705191, adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu www.portalik24.pl

II. Cel i zakres zbierania danych

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów marketingowych (np. Newsletter), kontaktowania się z Usługobiorcą oraz innych czynności związanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie www.portalik24.pl.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a. login,

b. ----

c. adres e-mail,

d. województwo,

e. IP

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

III. Podstawa przetwarzania danych

1. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę,

b. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zamazania ( usunięcia )

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,  listownie na adres IT-MEDIAX Zbigniew Nowak 58-506 Jelenia Góra, lub ustnie pod numerem +48 791967307

V. Pliki „cookies"

1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies". Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies": „sesyjne", „stałe" oraz analityczne.

a. „Cookies" „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).

b. „Stałe" pliki „cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

c. „Cookies" „analityczne" umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. "Analityczne" „cookies" gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies" do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.portalik24.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

VII. Jak wyłączyć pliki "cookies" w wybranych przeglądarkach

• Przeglądarka Opera

• Przeglądarka Firefox

• Przeglądarka Chrome

• Przeglądarka Internet Explorer

• Przeglądarka Safari

 

VIII. W stosunku do Twoich danych masz następujące prawa:

W każdej chwili masz prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Ponadto możesz zażądać od nas sprostowania lub usunięcia przez nas informacji o Tobie, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Jeżeli masz zastrzeżenia do przeprowadzanego przez nas przetwarzania danych, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Wszelkie informacje na Twój temat, które gromadzimy przy pomocy naszej strony, podajesz nam dobrowolnie. Może się jednak zdarzyć, że bez podania określonych danych nie będziemy w stanie świadczyć Ci określonych usług. Poinformujemy Cię o każdej takiej sytuacji podczas wypełniania poszczególnych formularzy.

 

X. Czy przekazujemy dane innym podmiotom ?

 

Nie, wszystkie dane jakie pozyskamy na obecną chwilę pozostają tylko i wyłącznie w naszych zasobach informatycznych.

 


  

Google+