Interwencja poselska w sprawie uchwały podnoszącej ceny za odbiór śmieci w Jeleniej Górze

IMG 20210217 165614Wojewoda Dolnośląski

Pan Jarosław Obremski

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

 

Interwencja poselska w sprawie zgodności UCHWAŁY NR 290.XXIX.2021 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i właścicieli rodzinnych ogródków działkowych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Jelenia Góra oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Szanowny Panie Wojewodo,

na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) w związku z narzucającymi się wątpliwościami co do zgodności z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) przyjętej w dniu 5 lutego 2021 r. przez Radę Miejską Jeleniej Góry uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i właścicieli rodzinnych ogródków działkowych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Jelenia Góra oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przedkładam w ramach interwencji poselskiej wniosek o szczegółową analizę rzeczonej uchwały w ramach czynionego przez Pana nadzoru nad działalnością gminną.

Niezaprzeczalnym jest, że zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy dokonuje, w drodze uchwały, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 pkt 2, a także ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne o określonej pojemności. Dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. Zgodnie z art. 6j ust. 1 w ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej stanowi opcjonalnie iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 3) powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty. Ponadto, zgodnie z art. 6j. ust. 2a ww. ustawy rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty.

Należy jednakże wskazać, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6k ust. 2 pkt 1 wskazuje, iż rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę. Niedopuszczalnym jest zatem dowolne określanie tej liczby przez uchwałodawcę. w przypadku uchwały nr 290.XXIX.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 lutego 2021 r. uchwałodawca przyjął w uzasadnieniu, iż w celu przeprowadzenia kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podstawą do naliczenia opłaty będzie złożona deklaracja lub wydana decyzja. Wartością do przedmiotowej kalkulacji przyjętą przez uchwałodawcę jest więc liczba osób zamieszkujących nieruchomości wskazanych w deklaracjach. w roku 2020 było to 63 618 osób (stan na 12.2020), przy czym dane z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że na dzień 30 czerwca 2020 roku liczba mieszkańców Miasta Jelenia Góra wynosiła 78 778 osób. Należało więc by wskazać, że przyjęty sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez uchwałodawcę, nie odzwierciedla stanu faktycznego pod względem liczby mieszkańców Miasta Jelenia Góra. Można więc założyć, że uchwałodawca przyjmując taki sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naruszył konstytucyjną zasadę równości daninowej. Zwrócić należy uwagę, iż powszechny obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych określony w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma podstawę w art. 84 Konstytucji RP. Z tego przepisu wywodzona jest zasada powszechności ponoszenia danin publicznych i równości opodatkowania, według której wszyscy na równych zasadach powinni przyczyniać się do pokrywania wspólnych potrzeb. Wobec tego różnica między liczbą złożonych deklaracji a faktyczną liczbą mieszkańców wynosząca 15 160 może łamać sprawiedliwość daninową, z tego względu, że osoby płacące za świadczoną usługę publiczną, które złożyły deklaracje, będą niewspółmiernie obciążone kosztami systemu gospodarki odpadami, względem osób, które były zobowiązane do złożenia deklaracji, jednak tego nie zrobiły. Nie ma bowiem na chwilę obecną możliwości zweryfikowania wywiązywania się z obowiązku składania wyżej wymienionych deklaracji.

Kolejnym zagadnieniem wymagającym zbadania jest to, czy uchwała nie narusza zasady „zanieczyszczający płaci" funkcjonującej w prawodawstwie Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, która została rozwinięta i uszczegółowiona w świetle dyrektywy 2008/98/WE (art. 14 ust. 1), która oznacza, że koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą i jej eksploatacją ponosi pierwotny wytwórca odpadów lub obecny lub poprzedni posiadacz odpadów. Można z tego wywnioskować, że podatek od odpadów w zakresie uchwalonym przez Radę Miejską Jeleniej Góry nie prowadzi do obciążenia niektórych „posiadaczy" odpadów kosztami.

Zarówno złamanie zasady równości daninowej wynikającej z art. 84 Konstytucji RP jak i naruszenie zasady „zanieczyszczający płaci", wynikającej z wyżej przytoczonej dyrektywy unijnej, można odnieść do kwestii przyjętego naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, w tym tych, na których terenie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Uchwałodawca przyjmuje, że zgodnie z art. 6j ust. 3 ucpg, w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art. 6c ust. 2 mówi o tym, że rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ust. 2a mówi także, że w przypadku gdy rada gminy, w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu zorganizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości.

W związku z tym, że w ostatnim czasie na terenie Miasta Jelenia Góra rozwijała się działalność gospodarcza w postaci galerii handlowych oraz supermarketów, zauważalny jest w systemie gospodarki odpadami w Jeleniej Górze, wzrost kosztów z 1 595 775, 56 zł w roku 2018 do 4810377,58 zł w roku 2020 w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze. Dodatkowo prognozowane koszty w 2021 r. wynikające z realizacji zadania pn. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze szacuje się na 4 810 377,58 zł. Według informacji zawartych w uzasadnieniu do uchwały rocznie odbiera się ok 45,819,60 m³ odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych będących częścią nieruchomości mieszanych. Natomiast przychody z tytułu wnoszonych opłat przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych będących częścią nieruchomości mieszanych szacowane są na 2 423 856,84 zł. Pytanie, które powstaje dotyczy pozostałej kwoty związanej zagospodarowaniem odpadów nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanej w Jeleniej Górze w kwocie 2 386 520,74 zł, mianowicie uchwałodawca nie wskazuje kwot, które sumę tę pokryją. Wydaje się, że tak wysoka stawka ustalona od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy czyli 35,20zł miesięcznie to konsekwencje brakujących 2 386 520,74 zł związanych z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Tym bardziej jest więc w tym wypadku widoczna kwestia związana z nieprzestrzeganiem zarówno art. 84 Konstytucji RP jak i zasady wywodzącej się z wyżej już przytoczonej dyrektywy unijnej. Miasto nie dokonało bowiem analizy kosztów związanych z wykorzystaniem mechanizmów znajdujących się w art. 6c ucpg, które umożliwiają wyłączenie z systemu gospodarki odpadami realizowanego przez Miasto nieruchomości niezamieszkałych, co skutkowałoby koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. w konsekwencji, mamy do czynienia z nieproporcjonalnością opłat między mieszkańcami Miasta Jelenia Góra a właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na przykład prowadzących działalność gospodarczą, które wytwarzają nieproporcjonalnie więcej odpadów niż mieszkaniec miasta. Statystycznie możemy przyjąć, że przeciętny Polak wytwarza rocznie 332 kg odpadów.

Niniejszym proszę w postępowaniu nadzorczym dot. przedmiotowej uchwały o zwrócenie uwagi na poruszone przeze mnie kwestie. Proszę także o informację zwrotną w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP

Robert ObazKomentarze  

 
0 #1 er 2021-02-23 12:21
Robercik, ciesz się, że tak mało ludzi wie o tym, że występowałeś w HOSTEL POLSKA... Co prawda w na samym początku, jak program jeszcze nie był takim kanałem ściekowym, ale jednak... Mało ludzi wie, mało... Upsss...
Cytować
 

Dodaj komentarz

Komentuj zgodnie z zasadami dodawania komentarzy Regulamin

Kod antyspamowy
Odśwież

Znajdż nas na Facebooku

Szukasz FOTOGRAFA ?

IMG 20191021 002824

Tematy Pokrewne

 

Google+